26. marca 2020

Farské oznamy

12. nedeľa v cezročnom období – 20. jún 2021

1. Liturgický kalendár

Pondelok- sv. Alojza Gonzagu, rehoľníka, spomienka
Štvrtok- Narodenia sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Budúca nedeľa bude 13. nedeľa v cezročnom období

2. Rôzne

Sv. omše budú nasledovne:

Považské Podhradie v utorok o 7:00, streda o 18:00 štvrtok o 18:00, v piatok o 18:00, v sobotu o 17:00- hodová sv. omša. Slávnostným kazateľom bude Roman Skolozdra, farár z Jasenového. Pri sv. omši poďakujem za dar kňazstva, ktorý som prijal pred 20 rokmi 16. júna v Nitre. Po sv. omši bude malé pohostenie.
V nedeľu o 8:00 a 10:30.
V Šebešťanovej v pondelok o 18:00.
V Orlovom v sobotu výnimočne nebude.

V piatok po sv. omši Vás pozývam na adoráciu.
26.6. o 17:00 bude hodová sv. omša v Považskom Podhradí, kto chce pomôcť pri zabezpečení pohodového pohostenia, nech sa nahlási u manželov Fuskovcov. Poprosím o upratovanie skupinu č.1 z Považského Podhradia v piatok po večernej sv.omši.

Dnes Vás pozývame na nenáročnú cyklotúru. Zraz o 14:00 pred farou.

Pripravujeme prímestký tábor pre deti od 9.do 13.augusta. Kto má záujem, môže svoje deti nahlásiť do 15. 7 v sakristii. Informácie sú v sakristii. Tábor je určený pre deti od 7 rokov. Informačné stretnutie pre rodičov bude v piatok 25. 6. po sv. omši, rodičia odovzdajú prihlášky, ktoré si môžu zobrať po sv. omšiach v sakristii v Považskom Podhradí.

Na základe rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska všeobecný dišpenz od povinnej účasti na nedeľných bohoslužbách a prikázaných sláveniach stratí svoju platnosť 30. júna 2021.

Ďakujem za všetky duchovné a materiálne dary a za akúkoľvek pomoc v našej farnosti.