26. marca 2020

Farské oznamy

Farský kostol (predsieň)bude počas veľkonočného trojdnia otvorený nasledovne :

Veľký piatok od 10:00 do 14:00
Biela sobota od 10:00 do 16:00
Veľkonočná nedeľa od 10:00 do 16:00

Treba rešpektovať hygienické predpisy mať rúško na tvári, rukavice, alebo si treba dezinfikovať ruky. Do predsiene kostola môžu vstupovať maximálne dvaja ľudia.

 

Modlitba za Slovensko

Modlíme sa za Slovensko Všemohúci Bože, na príhovor Sedembolestnej Panny Márie a svätého Michala archanjela Ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvätnú hodnotu života každého človeka, neprípustnosť korupcie, rozkrádanie, klamstva a akékoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Autor a imprimatur – Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy

 

Litánie k svätému Rochusovi

Svätý Rochus, ochranca pred morom a epidémiami, vzývame ťa v našej úzkosti a boji proti koronavírusu, ktorý sa rýchlo šíri. Ty si vyliečil mnohých chorých na mor a ochránil si ich od smrti. Ochraňuj nás od epidémie. Pošli nám anjelov pokoja, odvahy a odovzdanosti, aby sme žili podľa Božej vôle. Amen. Litánie k svätému Rochusovi Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Otec na nebesiach, Bože – zmiluj sa nad nami. Syn, Vykupiteľ sveta, Bože – zmiluj sa nad nami. Duch Svätý, Bože – zmiluj sa nad nami. Svätá Božia Rodička, oroduj za nás. Svätá Mária, oroduj za nás. Svätá Panna panien, oroduj za nás. Svätý Rochus, veľkodušný ochranca ľudstva, oroduj za nás Svätý Rochus, veriaci učeník Ježiša Krista, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý nosil vo svojom tele znamenie kríža, oroduj za nás Svätý Rochus, v ktorom neustále prežívala Vášeň, oroduj za nás Svätý Rochus, so srdcom zapáleným ohňom dobročinnosti, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si rozdal svoj majetok chudobným, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si obetoval svoj život núdznym, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si uzdravil nakazených, vierou v lásku k Ježišovi Kristovi, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si sa snažil v živote uľaviť chorým, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si slúžil malomocným s horlivosťou a hrdinskou odvahou, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si znakom kríža zastavoval mor, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si pred nákazou zachránil veľa miest, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si bol tiež zasiahnutý morom, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si sa stal vzorom trpezlivosti pre obete moru, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si sa zázračne uzdravil, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si bol napriek svojej nevine hanobený, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorého nechali uväzniť, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si zvyšok života strávil vo väzení ako previnilec, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorý si bol koncilom svätorečený v boji proti moru, oroduj za nás Svätý Rochus, ktorého Ježiš Kristus korunoval slávou a cťou, oroduj za nás Svätý Rochus, náš spoločník na púti životom, oroduj za nás Svätý Rochus, spoločník nás veriacich, oroduj za nás Svätý Rochus, patrón tých, ktorí veria, oroduj za nás Svätý Rochus, svätý medzi svätými, oroduj za nás Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, odpusť nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš náš, Pane. Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Prosme, nech Pán milostivo zhliadne na príhovor sv. Rochusa na naše rodiny, ochráni ich pred koronavírusom, zastaví šírenie tohto vírusu, a všetkých postihnutých zachová pri živote, ak je to v súlade s Jeho vôľou. Nech sa postihnuté krajiny s dôverou utiekajú k Pánovi, ľudia nech zjednajú nápravu vo svojich životoch a vydajú sa na cestu pokánia. (Môžeme pridať desiatok ruženca.)

 

Duchovné sväté prijímanie

Odporúča sa tým, ktorí z akejkoľvek príčiny nemôžu prijať Eucharistiu, aby si vzbudili dokonalú ľútosť nad hriechmi, úmysel a mohli tak „duchovne“ prijímať. Mnohí svätci z vlastnej skúsenosti dosvedčujú význam duchovného svätého prijímania. Veľký ctiteľ Eucharistie svätý Tomáš Akvinský hovorí, že duchovné sväté prijímanie je „vrúcnou túžbou prijať Ježiša a spojiť sa s ním, ako keby sme ho skutočne prijímali“. Svätý Ignác z Loyoly povzbudzuje v tom zmysle, že duchovné prijímanie je výborným prostriedkom na to, aby sme vrúcne a opravdivo pristupovali k svätému prijímaniu. Duchovné sväté prijímanie odporúčal aj Tridentský koncil.

 

MODLITBA DUCHOVNÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Môj Ježišu, verím,
že si v Najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný.
Klaniam sa Ti a milujem Ťa nadovšetko.
Z lásky k Tebe ľutujem všetky svoje hriechy.
Sľubujem, že sa budem vyhýbať
každej hriešnej príležitosti.
Moja duša túži po Tebe,
ale keďže Ťa teraz sviatostne nemôžem prijať,
príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti, a tak plnil Tvoju vôľu.
Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

Dekrét Apoštolskej penitenciárie o udeľovaní mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie